Share
Go down
avatar
Moderator
Moderator
จำนวนข้อความ : 82
Join date : 05/11/2010
Age : 24
ที่อยู่ : บ้าน (:
ดูข้อมูลส่วนตัว

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

on Fri Nov 05, 2010 9:52 pm
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 bounce

ระเบียบการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
-------------------------------------

๑. ประเภทการรับสมัคร
๑.๑ ประเภทบุคคล นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันในระดับใดจะต้องศึกษาในระดับนั้นโดยลงชื่อรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/ผู้ได้รับมอบหมาย/กรณีผู้ปกครองส่งแข่งขันให้ครูประจำชั้นลงชื่อรับรอง
๑.๒ ประเภททีม โรงเรียนมีสิทธิที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมได้ ทีมละ ๔ คน ไม่จำกัดจำนวน แต่มีข้อตกลงว่า โรงเรียนจะต้องจัดทีมให้ตรงกับระดับที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ การสอบแข่งขันประเภททีม มิได้หมายความว่าสอบด้วยกัน แต่เป็นการนำคะแนนสอบมารวมกัน ผู้สมัครเป็นทีมมีสิทธิได้รับรางวัลประเภทบุคคลด้วย โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบประเภทบุคคล

๒. วิธีสอบแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สอบข้อเขียน เนื้อหา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้น
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบข้อเขียน เนื้อหา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔, ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้น
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบข้อเขียน เนื้อหา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔, ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับระดับชั้น

๓. การรับสมัคร
นักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัคร และ แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันของโรงเรียนพร้อมธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินค่าสมัครสั่งจ่ายในนาม “ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ” มายังโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หรือ Download ใบสมัครจาก www.psc.ac.th หรือMATHPSC.THPORT.COM ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ( โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ ) สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบจากเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ ในวันสอบ
/- ตัวอย่างการเขียนธนาณัติ
ตัวอย่างการเขียนธนาณัติ

หลักฐานการรับสมัครของนักเรียน
๑. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒. ค่าสมัครสอบแข่งขันประเภทบุคคล คนละ ๑๕๐ บาท
๓. ค่าสมัครสอบแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๖๐๐ บาท (ทีมละ ๔ คน)
หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครสอบประเภททีมจะได้สิทธิประเภทบุคคลด้วย

๔. กำหนดสอบแข่งขัน
๔.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมและศูนย์สอบตามภาคต่างๆ ที่กำหนด
โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๗-๒๔๓๔-๕ ต่อ ๑๑๖ โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๐๙๔๙

๕. สถานที่สอบแข่งขัน
๕.๑ ศูนย์สอบภาคเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕.๒ ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ณ โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๕.๓ ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๕.๔ ศูนย์สอบภาคกลาง ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๕.๕ ศูนย์สอบภาคใต้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบตามศูนย์ต่างๆ ที่กำหนดได้ สำหรับการตัดสินผลการแข่งขัน จะตัดสินผลการแข่งขัน จากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด

๖. รางวัลการสอบแข่งขัน
๖.๑ รางวัลระดับประเทศ
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล และประเภททีม ได้รับ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ได้รับ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัล ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
๔. รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๒ รางวัลระดับภูมิภาค แบ่งเป็น ๔ ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามภูมิภาคที่เป็นศูนย์สอบ
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ได้รับเกียรติบัตร

๖.๓ รางวัลเกียรติบัตรประเภทเหรียญ
๑. นักเรียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒. นักเรียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๓. นักเรียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

หมายเหตุ
สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะสอบข้ามระดับชั้นที่สูงขึ้น มีสิทธิสมัครสอบโดยขอสงวนสิทธิ์
การรับรางวัลในระดับนั้น แต่หากมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และในใบสมัครให้ระบุว่า “สอบข้ามระดับชั้น” บริเวณช่องสี่เหลี่ยมมุมบนด้านขวามือ


ข้อมูลเพิ่มเติม http://mathpsc.thport.com/
ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ